ஒசூர் தொகுதி மகளிர் அணித் தலைவராக, திருமதி வேல்ப்ரியா சிவசெல்வம் அவர்கள் நியமனம்

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் தமிழ்நாட்டின் 30 வது மாவட்டமாக தர்மபுரி மாவட்டத்திலிருந்து உருவானது. இந்த மாவட்டம் பசுமையான பள்ளத்தாக்குகள், மலைகள் மற்றும் குன்றுகள் ஆகியவற்றால் சூழப்பட்டுள்ளது. ‘கிருஷ்ணா’ என்பது

Read more