சேலம் மேற்கு மாவட்ட தலைவராக திரு.மாணிக்கம் அவர்கள் நியமனம்

சேலம் மேற்கு மாவட்ட தலைவராக திரு மாணிக்கம் அவர்கள் நியமனம் காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் சேலம் மேற்கு மாவட்ட தலைவராக இளந்துருக்கி திரு க மாணிக்கம் அவர்கள்

Read more