காமராஜர் மக்கள் கட்சி அலுவலக திறப்பு

காமராஜர் மக்கள் கட்சி அலுவலகம் தலைவர் தமிழருவி அவர்களால் ஜூலை 28, 2022 அன்று திறந்து வைக்கப்பட்டது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *