புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கான வாய்ப்புகள் மழையோடு கரைந்து போய்விட்டன

மழையோடு மழையாக ஒரு செய்தி கரைந்து போய்விட்டது; தமிழகத்தில் புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகளைத் துவக்கும் வாய்ப்பைத் தவற விட்டுவிட்டது தமிழ்நாடு அரசு. இதனால்,மாவட்டம் தோறும் மருத்துவக் கல்லூரி

Read more